《早課》大悲咒十小咒

大悲咒,十小咒,心經,摩訶般若波羅蜜,普賢十大願王,四生九有,三皈依,迴向偈。

【音頻播放】:


1《大悲咒》

南無·喝啰怛那·哆啰夜耶。(1)
ná mó ·hé là dá nā ·duō là yà yē。
南無·阿唎耶。(2)
ná mó ·ā lì yē。
婆盧羯帝·爍缽啰耶。(3)
pó lú jié dì ·shuò bō là yē。
菩提薩埵婆耶。(4)
pú tí sà duǒ pó yē。
摩訶薩埵婆耶。(5)
mó hē sà duǒ pó yē。
摩訶迦盧尼迦耶。(6)
mó hē jiā lú ní jiā yē。
唵。(7)
ōng。
薩皤啰罰曳。(8)
sà pó là fá yì。
數怛那怛寫。(9)
shù dá nā dá xià。
南無悉吉利埵·伊蒙阿唎耶。(10)
ná mó xī jí lì duǒ·yī méng ā lì yē。
婆盧吉帝·室佛啰楞馱婆。(11)
pó lú jí dì·shì fó là léng tuó pó。
南無·那啰謹墀。(12)
ná mó·nā là jǐn chí。
醯唎摩訶皤哆沙咩。(13)
xī lì mó hē pó duō shā miē。
薩婆阿他·豆輸朋。(14)
sà pó ā tuō·dòu shū péng。
阿逝孕。(15)
ā shì yùn。
薩婆薩哆·那摩婆薩多·那摩婆伽。(16)
sà pó sà duō·ná mó pó sà duō·ná mó pó qié。
摩罰特豆。(17)
mó fá tè dòu。
怛侄他。(18)
dá zhí tuō。
唵·阿婆盧醯。(19)
ōng。·ā pó lú xī。
盧迦帝。(20)
lú jiā dì。
迦羅帝。(21)
jiā luó dì
夷醯唎。(22)
yí xī lì。
摩訶菩提薩埵。(23)
mó hē pú tí sà duǒ
薩婆薩婆。(24)
sà pó sà pó。
摩啰摩啰。(25)
mó là mó là。
摩醯摩醯·唎馱孕。(26)
mó xī mó xī·lì tuó yùn。
俱盧俱盧·羯蒙。(27)
jù lú jù lú·jié méng。
度盧度盧·罰闍耶帝。(28)
dù lú dù lú·fá shé yē dì。
摩訶罰闍耶帝。(29)
mó hē fá shé yē dì。
陀啰陀啰。(30)
tuó là tuó là。
地唎尼。(31)
dì lì ní。
室佛啰耶。(32)
shì fó là yē。
遮啰遮啰。(33)
zhē là zhē là。
么么·罰摩啰。(34)
mó mó·fá mó là。
穆帝隸。(35)
mù dì lì。
伊醯伊醯。(36)
yī xī yī xī。
室那室那。(37)
shì nā shì nā。
阿啰嘇·佛啰舍利。(38)
ā là shēn·fó là shě lì。
罰娑罰嘇。(39)
fá suō fá shēn。
佛啰舍耶。(40)
fó là shě yē。
呼盧呼盧摩啰。(41)
hū lú hū lú mó là。
呼盧呼盧醯利。(42)
hū lú hū lú xī lì。
娑啰娑啰。(43)
suō là suō là。
悉唎悉唎。(44)
xī lì xī lì。
蘇嚧蘇嚧。(45)
sū lú sū lú。
菩提夜·菩提夜。(46)
pú tí yè·pú tí yè。
菩馱夜·菩馱夜。(47)
pú tuó yè·pú tuó yè。
彌帝利夜。(48)
mí dì lì yè。
那啰謹墀。(49)
nā là jǐn chí。
地利瑟尼那。(50)
dì lì sè ní nā。
婆夜摩那。(51)
pó yè mó nā。
娑婆訶。(52)
sā pó hē。
悉陀夜。(53)
xī tuó yè。
娑婆訶。(54)
sā pó hē。
摩訶悉陀夜。(55)
mó hē xī tuó yè。
娑婆訶。(56)
sā pó hē。
悉陀喻藝。(57)
xī tuó yù yì。
室皤啰耶。(58)
shì pó là yē。
娑婆訶。(59)
sā pó hē。
那啰謹墀。(60)
nā là jǐn chí。
娑婆訶。(61)
sā pó hē。
摩啰那啰。(62)
mó là nā là。
娑婆訶。(63)
sā pó hē。
悉啰僧·阿穆佉耶。(64)
xī là sēng·ā mù qié yē。
娑婆訶。(65)
sā pó hē。
娑婆摩訶·阿悉陀夜。(66)
sā pó mó hē·ā xī tuó yè。
娑婆訶。(67)
sā pó hē。
者吉啰·阿悉陀夜。(68)
zhě jí là·ā xī tuó yè。
娑婆訶。(69)
sā pó hē。
波陀摩·羯悉陀夜。(70)
bō tuó mó·jié xī tuó yè。
娑婆訶。(71)
sā pó hē。
那啰謹墀·皤伽啰耶。(72)
nā là jǐn chí·pó qié là yē。
娑婆訶。(73)
sā pó hē。
摩婆利·勝羯啰夜。(74)
mó pó lì·shèng jié là yè。
娑婆訶。(75)
sā pó hē。
南無喝啰怛那·哆啰夜耶。(76)
ná mó hé là dá nā·duō là yè yē。
南無阿利耶。(77)
ná mó ā lì yē。
婆嚧吉帝。(78)
pó lú jí dì。
爍皤啰夜。(79)
shuò pó là yè。
娑婆訶。(80)
sā pó hē。
唵·悉殿都。(81)
ōng·xī diàn dū。
漫多啰。(82)
màn duō là
跋陀耶。(83)
bá tuó yě。
娑婆訶。(84)
sā pó hē。

2 《十小咒》

⒈ 如意寶輪王陀羅尼

尼南無佛馱耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。南無觀自在菩薩摩訶薩。具大悲心者。怛侄他。唵。斫羯羅伐底。震多末尼。摩訶缽蹬謎。嚕嚕嚕嚕。底瑟吒。篅羅阿羯利。沙夜吽。發莎訶。唵。缽蹋摩。震多末尼。篅攞吽。唵跋喇陀。缽亶謎吽。

⒉ 消災吉祥神咒

曩謨三滿哆。母馱喃。阿缽羅底。賀多舍。娑曩喃。怛侄他。唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。入嚩羅。入嚩羅。缽羅入嚩羅。缽羅入嚩羅。底瑟奼。底瑟奼。瑟致哩。瑟致哩。娑發吒。娑發吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩訶。

⒊ 功德寶山神咒

南無佛馱耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。唵悉帝護嚕嚕。悉都嚕。只利波。吉利婆。悉達哩。布嚕哩。娑婆訶。

⒋ 佛母准提神咒

稽首皈依蘇悉帝,頭面頂禮七俱胝。我今稱讚大准提,唯願慈悲垂加護。南無颯哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛侄他。唵。折戾主戾准提娑婆訶。

⒌ 聖無量壽決定光明王陀羅尼

唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴羅密沓。阿優哩阿納。蘇必你。實執沓。牒左羅宰也。怛塔哿達也。阿羅訶帝。三樂三不達也。怛你也塔。唵。薩哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。達羅馬帝。哿哿捺。桑馬兀哿帝。莎巴瓦。比述帝。馬喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

⒍ 藥師灌頂真言

南謨薄伽伐帝。鞞殺社。窶嚕薛琉璃。缽喇婆。喝羅闍也。怛他揭多也。阿羅喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝莎訶。

⒎ 觀音靈感真言

唵。嘛呢叭咪吽。麻曷倪牙納。積都特巴達。積特些納。微達哩葛。薩而翰而塔。卜哩悉塔葛。納補羅納。納卜哩。丟忒班納。麻嚧吉。說羅耶娑訶。

⒏ 七佛滅罪真言

離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶羅帝。毗黎你帝。摩訶伽帝。真陵乾帝。娑婆訶。

⒐ 往生凈土神呪

南無阿彌多婆夜。哆他伽多夜。哆地夜他。阿彌利都婆毗。阿彌利哆。悉耽婆毗。阿彌唎哆。毗迦蘭帝。阿彌唎哆。毗迦蘭多。伽彌膩。伽伽那。枳多迦利。娑婆訶。

⒑ 善女天咒

南無佛陀。南無達摩。南無僧伽。南無室利。摩訶提鼻耶。怛你也他。波利富樓那。遮利三曼陀。達舍尼。摩訶毗訶羅伽帝。三曼陀。毗尼伽帝。摩訶迦利野。波禰。波羅。波禰。薩利嚩栗他。三曼陀。修缽犂帝。富隸那。阿利那。達摩帝。摩訶毗鼓畢帝。摩訶彌勒帝。婁簸僧祗帝。醯帝簁。僧祗醯帝。三曼陀。阿他阿[少/兔]。婆羅尼。

3《心經》

觀自在菩薩,行深般若(Bo1 Re3)波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。

舍利子,色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。受想行識,亦復如是。舍利子,是諸法空相,不生不滅,不垢不凈,不增不減。是故空中無色,無受想行識,無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法。無眼界,乃至無意識界。無無明,亦無無明盡。乃至無老死,亦無老死盡。無苦集滅道,無智亦無得。以無所得故,菩提薩埵(Sa4 Duo3)。

依般若波羅蜜多故,心無掛礙。無掛礙故,無有恐怖。遠離顛倒夢想,究竟涅槃(Nie4 Pan2)。三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨(Nou4)多羅三藐(Miao3)三菩提。

故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦,真實不虛。

故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:揭諦揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶 (Sa4 Po2 He1)。

4《摩訶般若波羅蜜多》(三稱)
5《四生九有》

四生九有,同登華藏玄門,八難三途,共入毗盧性海。

6《普賢十大願王》

一者禮敬諸佛。

二者稱讚如來。

三者廣修供養。

四者懺悔業障。

五者隨喜功德。

六者請轉法輪。

七者請佛住世。

八者常隨佛學。

九者恆順眾生。

十者普皆迴向。

7 《三皈依文》

自皈依佛,當願眾生,體解大道,發無上心。

自皈依法,當願眾生,深入經藏,智慧如海。

自皈依僧,當願眾生,統理大眾,一切無礙。

8 《迴向偈》

願以此功德  莊嚴佛凈土
上報四重恩  下濟三途苦
若有見聞者  悉發菩提心
盡此一報身  同生極樂國


【注】唱誦來自法鼓山。

【Chanworld.org收集整理】